You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ผู้เยี่ยมชม

ตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาโท

กราบเรียน ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง   ตามที่ทราบกันว่า ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณปริญญาโท อยากให้มีการเปิดสอบเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ แต่ละฝ่ายทั้ง สายจ่า-ดาบ และปริญญา ต่างออกมาคัดค้าน ทำให้คขะนี้เกิดความแตกความสามัคคีในหมู่คณะตำรวจด้านความคิดออกเป็นหลายฝ่าย  กระผมนายหนึ่งซึ่งติดตามกระทู้ของข้าราชการตำรวจเหล่านั้น และเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่สนับสนุนให้มีการเปิดสอบเฉพาะผู้มีวุฒิ ป.โทแยกต่างหาก เหตุผลดังนี้   ๑.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจเหล่านั้น มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน   ๒.บุคลากรเหล่านั้น ใช้ทุนตนเอง ต่างกับหน่วยงานของ อปท.มีทุนส่งเสริมให้ศึกษาต่อ   ๓.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ป.โทที่ร้องเรียนศาลปกครองไว้ ให้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและปฏิบัติหน้าที่ ๓ จว.ภาคใต้ที่ขาดแคลน หากไม่สมัครใจถือว่าสละสิทธิ ซึ่งจะเป็นการปลดล๊อคเรื่องการร้องเรียนไปได้   ๔.และขอตอบคำถามแทนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ป.โท ว่าทำไมถึงสอบแข่งขันกับสายอื่นไม่ได้     ๔.๑ การสอบแข่งขัน ไม่ได้วัดกันที่ความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว     ๔.๒ ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความรู้ความสามารถ     ๔.๓ ที่สอบไม่ผ่าน บางนายอาจมีหน้าที่รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบสูงกว่าพวกที่สอบผ่านก็ได้     ๔.๔ ข้าราชการตำรวจที่สอบผ่าน บางนายเอาเวลาทำงานไปติวเตรียมตัวสอบ บางนายเบียดบังเวลาราชการอ่านหนังสือเข้าใจว่าเวลาทุกคนมีเท่ากัน คือ ๒๔ ชั่วโมง ด้วยที่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ หน้าที่การงานต่างกัน กลับบ้านต้องมีเอกสารติดกลับมาอ่าน เพื่อเตรียมไว้ปฏิบัติในวันต่อไป มีการบ้านทำทุกวันตั้งแต่เปิด-ปิดงบประมาณ ตรวจราชการ ตัวชี้วัดฉะนั้น ตร.จำพวกนี้อาจสอบไม่ได้ จึงไม่ใช่ไม่มีความรู้ความสามารถ เรียนสูงแต่ความรู้น้อย สอบสู้ จ.ส.ต.หรือ ด.ต.ไม่ได้   จึงขอกราบเรียนท่านโปรดพิจารณา ตามที่ชั้นประทวน ป.โท เสนอ บุคคลเหล่านั้นไม่ต้องการของฟรี ไม่สมเกียรติ แต่เขาเหล่านั้นต้องการให้เปิดสอบแยกสายบ้างตามสมควร ขอขอบพระคุณ...

ไปด้านบน